OKR-malli mahdollistaa sen, että yrityksen johto pysyy ajan tasalla siitä, mitkä tekijät ovat tärkeitä yrityksen menestykselle – ja mallin avulla markkinointi voi keskittyä tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 

OKR (Objectives ja Key Results) on tavoitejohtamisen malli, jonka avulla organisaatio työskentelee yhteisiä mitattavia tavoitteita kohti. Malli on tunnettu myös muutosjohtamisen menetelmänä. Se kytkeytyy yrityksen liiketoimintastrategiaan, tulevaisuuden visioon ja perustuu koko henkilöstön osallistamiseen sekä avoimuuteen – kaikki tavoitteet ovat näkyvissä kaikille.

OKR-malli infograafina sisältäen tavoitteet, avaintulokset ja toimenpiteet kvartaaleittain kuvattuna

OKR-malli markkinoinnin johtamisessa

OKR-malli on tehokkaasti sovellettavissa myös markkinoinnin johtamisen, suunnittelun ja toteutuksen työkaluksi. Malli luo avoimuutta ja luottamusta organisaatiolle, ja sen avulla markkinointitiimi voi paremmin ymmärtää yrityksen tärkeitä asioita ja toimenpiteitä, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.

OKR:n mukaiset tavoitteet ovat tulevaisuuteen tähtääviä ja kuvaavat yrityksen avaintuloksia, eivätkä ole irrallaan yrityksen strategiasta. Toimintatapa ei ole mitenkään uusi, mutta markkinoinnissa yleisesti hieman alihyödynnetty. Tästä syystä markkinointi nauttii vaihtelevasta maineesta “ei toimivana” toimenpiteenä ja siitä, ettei tekeminen tue yrityksen liiketoimintaa. Markkinoinnista tulee irrallisena toimenpiteenä kasa mainoskampanjoita ja satunnaisia kanavavalintoja, ilman todellista pohjaa.

Kun tavoitteet ja avaintulokset ovat kaikille selkeät, pystyy markkinointi tunnistamaan erinomaisesti kasvun ja ostamisen esteet (yhdessä yritysjohdon kanssa) ja toimenpiteet luodaan tämän mukaan. Näin ollen jokainen tietää mitä tehdään, kenelle ja miksi.

Mutta mitkä ovat OKR-mallin keskeiset edut liiketoiminnalle?

Parempi yhteistyö ja tiimin sisäinen kommunikaatio – fokus säilyy!

OKR ei ole vain yksisuuntainen työkalu vaan sen avulla voidaan myös parantaa tiimien sisäistä yhteistyötä. Kun kaikki tavoitteet ovat näkyvillä kaikille, pystyy tiimi paremmin tekemään yhteistyötä ja tukemaan toisiaan. OKR-mallin avulla markkinointitiimi pystyy määrittämään tarkat määrälliset tavoitteet ja avaintulosten avulla seurata niiden saavuttamista. Tämä vähentää merkittävästi sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät ole oleellisia tavoitteiden saavuttamiseksi ja auttaa priorisoimaan ja ohjaamaan tekemistä avaintuloksia tukeviin työtehtäviin.

Joustavuus ja nopea reaktiokyky

OKR-mallin joustavuus tarkoittaa sitä, että sitä voidaan soveltaa mihin tahansa organisaation osa-alueeseen. OKR-malli sopii erityisen hyvin markkinoinnin johtamiseen ja operointiin, koska se kannustaa tiimiä seuraamaan suoritustaan ja korjaamaan kurssia tarvittaessa. Näin tiimin jäsenet voivat muokata tavoitteita prosessin aikana ja varmistaa, että organisaation kokonaistavoitteet saavutetaan. Joustavuus toimii myös tilanteessa, joissa yrityksen strategiset linjaukset muuttuvat merkittävästi kesken toiminnan.

Mitattavuus ja tehokkuus

OKR-malli perustuu mittaavien tavoitteiden asettamiseen sekä näiden tavoitteiden edistymisen seurantaan. Tavoitteiden ja avaintuloksien selkeä määrittäminen ja seuranta helpottavat yrityksen markkinointitiimin jäsenten tietoisuutta markkinoinnin tilanteesta ja varmistavat, että tavoitteet saavutetaan. Tavoite kuvaa aina jotain haluttua toimintaa ja sille on määritelty oma avaintuloksensa, jonka mukaan myös markkinoinnin toimenpiteet jaksotetaan. OKR-malli mahdollistaa myös sen, että yrityksen johto pysyy kartalla siitä, mitkä tekijät ovat tärkeitä yrityksen menestykselle – ja markkinointi voi keskittyä niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Parempi motivaatio ja osallistuminen

OKR-mallin avulla henkilöstö osallistuu aktiivisesti yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitejohtamisen avulla markkinointitiimi tietää, mikä on heidän osuutensa yrityksessä ja pystyy tekemään työnsä paremmalla motivaatiolla. Selkeät tavoitteet ja avaintulosten seuraaminen poistaa ylimääräistä painetta ja niin sanottuja “turhia”, ei tavoitteeseen tähtääviä toimenpiteitä markkinoinnilta. Yllättävien ja tavoitteiden ulkopuolisten pyyntöjen vähentyessä tiimi ei ala sooloilla ylimääräistä ja työn tekemisestä poistuu epävarmuutta – miksei tämä motivoisi?

Asiakasymmärrys keskiössä markkinoinnin tavoitteellisessa johtamisessa

Markkinoinnin johtaminen OKR-mallilla tulee muistaa linkittää myös olemassa olevaan asiakastietoon. Kun yritys ymmärtää syvällisesti asiakkaidensa tarpeet, toiveet ja haasteet ja motiivit, pystyy se tarjoamaan asiakkailleen parempia tuotteita ja palveluita. Asiakasymmärrys auttaa yritystä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia markkinoilla ja ennakoimaan muutoksia asiakkaiden tarpeissa.

Yrityksen liiketoimintastrategian parempi integrointi

OKR-mallin avulla yrityksen markkinoinnilla on kirkkaampi käsitys siitä, miten heidän panoksensa vastaa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tämä antaa markkinointitiimille paremman mahdollisuuden integroida markkinointistrategia yrityksen laajempaan strategiaan ja tavoitteisiin. Tämä poistaa epävarmuutta markkinoinnin tekijöiltä sekä markkinointia ostavalta taholta. Epävarmuuden poistaminen säästää euroja.

Haluatko tietää, miten OKR-malli voisi tehostaa markkinointinne toteutusta? Varaa videotapaaminen ja jutellaan lisää – me Flumenialla hyödynnämme ja sovellamme OKR-mallin käytänteitä omassa työssämme.