[Vierasblogi] Markkinointialalla työskenteleviltä edellytetään erityisesti hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsensä johtamiseen sekä ymmärrystä yritysten liiketoiminnasta. Nämä asiat kävivät ilmi Hämeen ammattikorkeakoululle tekemästäni opinnäytetyöstä.

Flumenian blogissa kirjoittaa Oliver Uusitalo. Hän on valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta ja hänen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista markkinoinnin ammattilaiset tarvitsevat nykypäivän työssä. Flumenian Sanna V. oli mukana haastateltavana keväällä 2023 aiheeseen liittyen ja saimme mahdollisuuden julkaista opinnäytetyön tuloksia Oliverin kirjoittamana. 

***

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millaisia työelämätaitoja markkinointialalla tarvitaan, millaiseen työelämään markkinointiin erikoistunut työntekijä valmistuu ja mitä häneltä odotetaan. Tutkimusosiossa keräsin aineistoa teemahaastatteluilla, joissa haastattelin kolmea markkinointialan ammattilaista. Sekä yksityistä että julkista sektoria edustavat haastateltavat ovat kaikki kokeneita markkinointialan ammattilaisia, jotka työskentelevät tällä hetkellä esimiestehtävissä.

Haastatteluissa työelämätaidoista lähes poikkeuksetta nousi ensimmäisenä esille vuorovaikutustaidot. Tämä johtuu ennen kaikkea markkinointityön luonteesta. Tiimityöskentely on alalla tyypillistä, ja ihmiset työskentelevät yhdessä yrityksen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Työntekijän hyvät vuorovaikutustaidot edesauttavat kommunikointia sekä tiedon jakamista, ja näin ollen edistävät tiimiä saavuttamaan tavoitteet. Vuorovaikutustaitojen merkitys ei korostu pelkästään organisaation sisällä. Ne ovat tärkeitä myös siksi, jotta työntekijä pystyy kommunikoimaan asiakkaidensa kanssa, ymmärtää heidän tarpeensa ja pystyy vastaamaan niihin asianmukaisesti. Tämä auttaa luomaan luottamusta yrityksen ja asiakkaiden välille.

”Kyllä ne vuorovaikutustaidot ovat ihan ykkösjuttu, ja se asiakkaan ja ihmisen kohtaaminen.”

Työyhteisöissä kommunikaatiotavat ovat muuttuneet merkittävästi teknologisen kehityksen ja digitalisaation myötä. Erityisesti etätyön yleistyminen on vaikuttanut siihen, että työntekijät kommunikoivat yhä enemmän digitaalisilla kanavilla, kuten sähköposteilla, videopuheluilla ja virtuaalisissa kokouksissa. Tämän ohella markkinointityössä tuotetaan paljon kirjoitettua tekstiä. Haastatteluissa tuli esille lisäksi kyvykkyys kirjalliseen viestintään osana vuorovaikutustaitoja. Hyvillä viestintätaidoilla varustettu työntekijä osaa ilmaista itseään selkeästi ja tarkasti myös kirjallisesti, mikä auttaa välttämään väärinymmärryksiä ja epäselvyyksiä kommunikoinnissa.

”Viestintätaidot ovat valtavan tärkeitä. Myös se, että osaat kirjallisesti viestiä, vaikka et olekaan puhtaasti viestinnän asiantuntija.”

Haastateltavat näkivät myös itsensä johtamisen taidot erittäin tärkeinä. Niiden avulla työntekijä kykenee tekemään tehokkaampia päätöksiä ja keskittymään kulloinkin tärkeimpiin tehtäviin, mikä parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Itsensä johtamisen taidoista esille nousivat ennen kaikkea työntekijän organisointi- ja priorisointitaidot.

”Organisointitaidot ovat tärkeitä ja se, että pystyt hallitsemaan omaa työtäsi, koska se saattaa olla hyvin pirstaleista. Lisäksi vaaditaan laaja-alaista ymmärrystä, jotta hahmottaa kokonaisuuden.”

Markkinointityössä on usein käynnissä monia projekteja samanaikaisesti, minkä vuoksi tarvitaan priorisointia. Priorisointikyky auttaa laittamaan projektit sekä tehtävät tärkeysjärjestykseen ja varmistamaan, että työt saadaan valmiiksi ajoissa. Kaiken kaikkiaan hyvät organisointi- ja priorisointitaidot helpottavat työntekijää selviytymään työstään asianmukaisesti, ja samalla ne ehkäisevät työn liiallista henkistä kuormittavuutta.

Nykyistä enemmän työntekijöiltä kaivataan haastatteluiden perusteella liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiseen kyvykkyyteen liittyviä ominaisuuksia, kuten liiketoimintaosaamista sekä kokonaiskuvan hahmottamista ja sen huomioimista. Nuoret markkinointialan työntekijät ovat yleensä erinomaisia ylläpitämään kanavia ja tuottamaan sisältöä, mutta ydinymmärrys siitä, miksi markkinointia tehdään ja mikä on sen lopullinen tavoite, jää monesti uupumaan.

”Sen hahmottaminen, missä kohtaa yritys tällä hetkellä on, mihin yrityksen pitää päätyä ja mitä asioita yrityksen pitää tehdä tavoitteen eteen, on hirveän vaikeaa.”

Haastateltavat kuitenkin korostivat, että liiketoimintaosaaminen on taito, mikä usein kehittyy työkokemuksen kasvaessa.

Tarkempi kuvaus tutkimuksestani ja sen tuloksista on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051510820

Tämän blogin on kirjoittanut Oliver Uusitalo. Hän on valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta ja hänen opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista markkinoinnin ammattilaiset tarvitsevat nykypäivän työssä.