Oletko koskaan miettinyt, minkälaista osaamista digimarkkinoinnin ammattilaisilta vaaditaan? Tämä mietitytti ja kiinnosti Ruut Kilkkiä, ja hän päätyi kirjoittamaan digimarkkinointiviestinnän ammattilaisten osaamisesta pro gradu –tutkielman. Aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaamisesta ei ole aiempaa tutkimusta juuri tehty. Digimarkkinoinnin ammattilaisen uraa harkitseva voikin löytää tuloksista vinkkiä siihen, mihin suuntaan omaa osaamista kannattaa lähteä kehittämään. Samaan aikaan digimarkkinointi on kuitenkin suositumpaa kuin koskaan aikaisemmin.  

Tällä kertaa Flumenian blogissa kirjoittaa Ruut Kilkki. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta Informaatioteknologian tiedekunnasta ja hänen pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat. Olin mukana haastateltavana keväällä 2018 aiheeseen liittyen ja sain mahdollisuuden julkaista tutkielman tuloksia Ruutin kirjoittamana. Todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen teema.

 Graduni koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta. Empiiriseen tutkimukseen sain mukaan 15 digimarkkinoinnin ammattilaista haastateltavaksi. Haastateltavien joukko koostui monenlaisista ammattilaisista, jotka työskentelivät erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Haastateltavien joukossa oli päälliköitä, suunnittelijoita, asiakkuuksien hoitajia sekä tekninen toteuttaja. Haastateltavat kertoivat näkemyksiään omasta ja/tai tiiminsä näkökulmasta.

Mitä mieltä digimarkkinoinnin ammattilaiset olivat työssään tarvittavasta osaamisesta?

Haastattelujen tuloksena saatiin yhteensä 38 ominaisuutta, taitoa ja kompetenssia, jotka digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisen tulisi hallita. Osaaminen on jaettu neljään kategoriaan: persoonalliset ominaisuudet, ammatilliset taidot, liiketoimintaan liittyvät kompetenssit ja tekniset kompetenssit.

Persoonallisten ominaisuuksien kategoriaan tarvittavia ominaisuuksia löytyi yhteensä 11 kappaletta. Tärkeimpänä ominaisuutena pidetään itsensä kehittämistä. Lisäksi asenne, rohkeus, luovuus, omaksumiskyky ja laajakatseisuus koettiin varsin tarpeellisina.

 

Ammatillisten taitojen kategoriassa tarvittavia taitoja on 13 kappaletta. Tärkein taito tulosten mukaan on sisällöntuotantotaidot. Sen lisäksi digitaalisten kanavien perusteet, analysointitaidot, kuvankäsittelytaidot, visuaaliset taidot sekä markkinoinnin perusteet ovat tulosten perusteella todella tarpeellisia digimarkkinoinnin ammattilaisille.

 

Liiketoimintaan liittyvien kompetenssien kategoriaan saatiin yhteensä kahdeksan kompetenssia. Selvästi tärkein kompetenssi tässä kategoriassa on liiketoimintaymmärrys. Myös budjetointia, kannattavuuden arviointia sekä tulosten mittaamista pidettiin tarpeellisina kompetensseina ammattilaisille.

 

Teknisten kompetenssien kategoriassa tarvittavia kompetensseja kuusi kappaletta. Tärkein kompetenssi on selvästi järjestelmien ja työkalujen hallinta. Lisäksi monet painottivat ohjelmoinnin perusteiden sekä teknologian ymmärtämisen tarpeellisuutta digimarkkinoinnin ammattilaisille.

 

Digimarkkinoinnin osaajan tärkeimmät ominaisuudet: asenne, kokonaisnäkemys sekä kykyä oppia ja mukautua

Haastateltavilta kysyttiin myös tärkeintä kompetenssia. Persoonallisten ominaisuuksien kategoria nousi tuloksissa selvästi yli muiden. Tärkeinä ominaisuuksina pidettiin asennetta, kokonaisnäkemystä sekä kykyä oppia ja mukautua. Muut taidot ja kompetenssit koetaan olevan helpommin opeteltavissa kuin persoonan ominaisuudet. Lisäksi erään haastateltavan mukaan persoona vaikuttaa jo rekrytointivaiheessa siihen, miten potentiaalisena hakija nähdään kasvamaan digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisen rooliin.

Asenteessa tärkeitä ominaisuuksia mainittiin olevan muun muassa ennakkoluulottomuus, kärsivällisyys, intohimo ja innostuminen. Kokonaisnäkemyksellä tarkoitetaan kokonaisuuksien ja mahdollisuuksien hahmottamista, mitä digitaalisella markkinointiviestinnällä voidaan saada aikaiseksi. Kykyyn oppia ja mukautua sisältyy halu kehittyä ja oppia koko ajan lisää sekä kyky sopeutua muutoksiin.

Tutkimusten tulosten perusteella digimarkkinointiviestinnän ammattilaisilta vaaditaan todella paljon monipuolista osaamista. Yhden ihmisen onkin mahdotonta hallita kaikki tulosten perusteella tarvittava osaaminen. Eikä se resurssienkaan puolesta fiksulta kuulosta, että yhden ihmisen tulisi hoitaa kaikki digimarkkinointiin liittyvät tehtävät. Siksi järkevän digimarkkinoinnin tekemisessä tarvitaan kokonaista tiimiä digimarkkinoinnin ammattilaisia, joilla on erilaisia rooleja ja osaamista. Yhdessä erilaisten ihmisten ominaisuudet, taidot ja kompetenssit voivat kattaa kaiken tarvittavan osaamisen.

Tuloksista voidaan myös huomata, että osa vaadittavista kompetensseista ei ole perinteisesti kuulunut markkinoinnin ammattilaisille lainkaan, mutta tarvittava osaaminen on laajentunut myös tällaisiin kompetensseihin. Esimerkiksi visuaalinen ja graafinen suunnittelu on perinteisesti kuulunut graafikolle, mutta tulosten perusteella myös digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten olisi hyvä hallita myös kyseiset kompetenssit. Mielenkiintoista onkin seurata, minkälaiseen suuntaan digimarkkinoinnin ammattilaisten osaaminen kehittyy tulevaisuudessa.

Tarkempi kuvaus tutkimuksesta ja sen tuloksista löytyy gradustani, joka on luettavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60248

Tämän blogin on kirjoittanut Ruut Kilkki. Hän on valmistunut Jyväskylän yliopistosta Informaatioteknologian tiedekunnasta ja hänen pro gradu –tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat.

 

Digitaalisen markkinoinnin perusteet

 

 


 

Lataa maksuton digimarkkinoinnin työkirja, joka pitää sisällään tukikysymyksiä, eri näkökulmia ja lähestymistapoja asiakasymmärryksen kasvattamiseen, kilpailu- ja markkinatilanteen analysointiin ja välitehtäviä suunnittelutyön tueksi.