Miten työskentely onnistuu virtuaalisesti? Sen sijaan, että siirrämme vaan palaverit verkossa pidettäviksi, on hyvä tutustua uusiin tapoihin tehdä työtä – yhteisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Suunnitellen, kehittäen ja tehden yhteisiä päätöksiä. Tämä on mahdollista nykyaikaisten työkalujen kautta, jotka vastaavat tarpeeseen, että yritys toimii paikkariippumattomasti.

Olen pyrkinyt löytämään tapoja, joilla pystyn tehostamaan työtäni. Ennen kaikkea pyrin löytämään tapoja, joilla voidaan tehdä markkinoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä avoimempaa. Nykyaikaisesta markkinoinnista on paljon näkemyksiä ja toimintatapoja, mitkä eivät välttämättä ole yritykselle tehokkaimpia. Markkinointia suunnitellaan yrityksen eri tasoilla ja yksiköissä eikä nämä suunnitellut toimenpiteet ja tavoitteet ole kaikille selkeitä. Kehittäminen ja uusiutuminen jää kiireen jalkoihin eikä näiden pohjalle ole olemassa säännöllisesti kerättyä asiakastietoa tai tietoa markkinoinnin toimenpiteiden toimivuudesta.

Markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen – työskentely etänä ja verkossa

Lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja tiedon hyödyntäminen niin sopivien sisältöjen suunnittelussa kuin markkinointikanavien valinnassa. Markkinoinnin suunnittelu jakautuu kohtaamisiin, joissa työskentelemme osa-alue kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden päivän valmennuksen tai muutaman työpajan sijaan oppiminen jakautuu pienempiin osiin.

Pidempiaikainen työskentely tarkoittaa myös oppimisen tehostamista. Osallistujat voivat esittää jatkokysymyksiä analysoituaan ensin itse läpikäytyjä teemoja. Videoneuvottelun avulla toteutettujen kohtaamisten lisäksi työskentelemme verkossa välitehtävien parissa. Jokainen osallistuja voi työskennellä välitehtävien parissa oman aikataulunsa mukaan.

Koska digimarkkinointi on laaja kokonaisuus, on kehittämissuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena eri osa-alueiden priorisointi ja vaiheistaminen: mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin myynnissä ja markkinoinnissa panostetaan ja mitä tehdään vaiheittain tulevien kuukausien aikana. Nykyaikaisilla verkkoalustoilla ja työvälineillä kaikkien ajatukset tulevat nähtäviksi, kaikki kuulluksi ja voimme tehdä yhdessä ohjatusti päätöksiä valinnoista ja suunnasta.

Jotta kehittämissuunnitelma ei jäisi PowerPoint-tiedostoksi, pitää tämä kokonaisuus sisällään verkossa toteutettavia valmennuksia. Näiden sisällöt tarkentuvat kehittämistyön edetessä, mutta osallistujat voivat ilmoittaa koulutustarpeistaan jo ennakkotehtävien yhteydessä.

Valmennusteemoja voivat olla mm. verkkosivuston näkyvyyden kehittäminen, sosiaalisen median markkinointi, eri työkalut tai markkinoinnin mittaaminen ja raportointi (muita koulutusteemoja täällä). Markkinoinnin mittaamiseen tarvittavia asetuksia voidaan tehdä yhteistyössä valmennuksissa tai asiantuntijatyönä.

Esimerkki markkinoinnin suunnittelun etenemisestä:

Howspace-verkkotyötila on tietoturvallinen ja helppokäyttöinen. Käyttö edellyttää tietokonetta ja internet-yhteyttä eikä se vaadi erillistä rekisteröitymistä vaan osallistujille lähetetään henkilökohtainen kirjautumislinkki.

Digimarkkinoinnin valmennukset verkossa

Digimarkkinointiin on olemassa erinomaisia resursseja itseopiskeluun, mutta Flumenian osallistavien valmennuksien tavoitteena on tarkastella asioita yrityksen tai yritysryhmän (esimerkiksi hankkeessa mukana olevien yrityksien) lähtökohdista käsin. Näin valmennuksista ja vertaiskokemuksien kautta saa varmasti ideoita omaan tekemiseen sekä oppii työkalujen tehokkaampaa käyttöä.

Etänä toteuttaviin osallistaviin valmennuksiin soveltuvat hyvin seuraavat teemat:

  • Digitaalisen markkinoinnin koulutukset (Markkinointi ja myynti verkossa, miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia)
  • Sosiaalinen media eri näkökulmista (esim. yrityksen markkinointi & oman osaamisen markkinointi, sosiaalinen media pk-yrityksen markkinoinnissa)
  • Sosiaalisen median eri kanavat markkinoinnin tukena mm. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram
  • Facebook-mainonta, LinkedIn-mainonta tai Instagram-mainonta
  • Markkinoinnin tavoitteiden ja mittareiden määrittely ja seurannan asetukset
  • Googlen työkalut markkinoinnissa (Google Ads, hakukonenäkyvyyden kehittäminen, hakukoneoptimointi)
  • Sisältökalenterin ja/tai markkinoinnin vuosikellon luominen
  • Monikanavamarkkinoinnin suunnittelu (yrityskohtainen)

Yksittäisen koulutuksen/yrityksen henkilöstölle räätälöidyn koulutuksen aikana aihetta käsitellään käytännönläheisesti osallistujien osaamistason ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Osallistujat näkevät ruudulla kouluttajan materiaalin tai läpikäytävän markkinoinnin työkalun. Kysymyksiä voi esittää chatin kautta ja osallistujilla on myös puheyhteys. Tarvittaessa valmennus voidaan nauhoittaa tallenteeksi myöhempää käyttöä varten.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!