UKK – usein kysytyt kysymykset

 

Tämä sivu sisältää usein kysyttyjä kysymyksiä ja pohdintoja digimarkkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamista. Nämä perustuvat omaan kokemukseeni markkinoinnin ja viestinnän alalta niin toimistopuolelta kuin markkinoinnin ostajan roolista. 

Usein kysytyt kysymykset sisältävät vastauksia mm. seuraaviin aiheisiin:
Markkinoinnin strategia ja suunnittelu
Markkinoinnin suunnittelu MAST-metodin avulla
Miten kehittämissuunnitelma toteutetaan?
Mitä kehittämissuunnitelma pitää sisällään?
Kehittämissuunnitelman ja sosiaalisen median suunnittelun ero?
Flumenia yrityksenä
Mikä ero on digimarkkinointitoimistolla ja mainostoimistolla?
Markkinoinnin ulkoistus
Hinnoittelu
Markkinoinnin toteutus
Mitä jatkuva toimintamalli tarkoittaa?
Markkinointikanavat
Minulle riittää näkyvyys, koska minulla ei ole verkkokauppaa
Minulle sanottiin, että kun teen [täytä tähän kanava tai toimenpide] niin saan lisää asiakkaita

 


Markkinoinnin strategia ja suunnittelu

Miksi tätä kannattaisi tehdä?

Maailma muuttuu ja digitaalisuus on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia… Tämähän on tuttua jokaisen markkinoinnin asiantuntijan puheenvuorosta.

Mutta syy, miksi näemme strategiatyön tärkeänä, on markkinoinnin valintojen ja suunnitelman tekeminen. Markkinointi voidaan ymmärtää organisaation sisällä monella eri tavalla. On hyvä miettiä mitä nykyaikainen markkinointi tarkoittaa juuri teidän organisaatiossanne.

Markkinointi ei voi olla vain yrityksen tarve saada viestintää kaiken kansan nähtäville vaan samalla tulisi tarkastella niin asiakkaan näkökulmaa kuin markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä: mitä tapahtuu siitä hetkestä kun potentiaalinen asiakas on kiinnostunut yrityksen tarjonnasta, miten ostokäyttäytyminen ja hankintapäätös etenee ja myynti/ostaminen tapahtuu?

Strategiatyö ja kehittämissuunnitelma ei ota pelkästään kantaa siihen missä pitäisi mainostaa vaan pyrkii enemmänkin markkinoinnin pitkäjänteisen toimintamallin rakentamiseen.

Markkinoinnin suunnittelu MAST-metodin avulla

Toimivan markkinoinnin lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja sen hyödyntäminen sisällön suunnittelussa ja sopivien kanavien valinnassa. MAST-mallin avulla suunnittelussa huomioidaan:

 • Markkina ja lähtötilanne: yrityksen liiketoiminnan tavoitteet, markkina- ja kilpailutilanne ja asiakasymmärrys.
 • Analytiikka: Tavoitteista johdetut mittarit ja soveltuvat teknologiat auttavat seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta ja ohjaamaan panostuksia oikeaan suuntaan.
 • Sisältösuunnitelma kohdentaa viestinnän oikea-aikaisesti. Asiakasymmärryksen ja -tiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisia sisältöjä tukemaan asiakkaan ostopäätöstä.
 • Toimenpiteet ja taktiset kampanjat valitaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

 

 

Tuloksellisen markkinoinnin lähtökohtana on liiketoiminnasta johdetut tavoitteet. Kun ymmärrämme markkinaa, kilpailutilannetta ja asiakasymmärrystä paremmin, pystymme luomaan edellytykset markkinointiviestinnälle ja sisällöntuotannolle eri kanaviin. Tavoitteiden pohjalta voimme määritellä myynnin ja markkinoinnin mittarit sekä tarkentaa tarvittavat teknologiat.

Miten suunnittelutyö toteutetaan?

Kehittämissuunnitelmaa varten varataan 1-2 työpajaa ja jokaiselle osallistujalle tehdään ennakkokysely. Ennakkokysely kartoittaa lähtötilannetta niin markkinoinnin kuin käytössä olevien kanavien suhteen. Koska emme ole valmiita vastauksia antava ”konsulttipulje” vaan datan pohjalta analyyseja ja valintoja suositteleva tekijä, toivomme myös pääsyä etukäteen esimerkiksi Google Analytics -järjestelmään.

Päivä 1 pitää sisällään katsauksen nykyaikaiseen markkinointiin, jonka jälkeen työskennellään tavoitteiden ja mittareiden parissa. Päivä 2 pitää sisällään työskentelyä kohderyhmien profiloinnin ja alustavan sisältösuunnittelun parissa. Näin pystymme varmistamaan, että markkinoinnin sisällöt vastaavat tavoiteltavan kohderyhmän tarpeisiin.

Valmentava toteutus tarkoittaa paikan päällä pidettävää työpajaa, jonne toivotaan osallistuvan henkilöitä, jotka voivat tehdä päätöksiä markkinoinnin suhteen. Osallistujamäärän mukaan, työpajoissa työskennellään ryhmissä tai pareittain.

Yhteisten työpajojen jälkeen kehittämissuunnitelma muotoutuu asiantuntijatyönä lopulliseen muotoonsa. Kehittämissuunnitelma esitellään tiimille tai koko henkilöstölle. Siitä voidaan toteuttaa henkilöstölle jaettava tiivistetty versio.

Kehittämissuunnitelma ei ole pelkkä tiedosto, vaan se on markkinointia ohjaava työkalu, johon jokainen osallistuja sitoutuu. Tämä voi tarkoittaa myös arjen tekemisessä valintoja ja toimenpiteitä, joita aiemmin ei ole tehty. Siksi kokonaisuuteen kuuluu 13 valmennuspäivää, jolloin voimme varmistaa, että kehittämissuunnitelma siirtyy käytännön tekemiseksi.

Mitä kehittämissuunnitelma sisältää?

Lähtökohtana on ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä ja tiedon hyödyntäminen sopivien sisältöjen suunnittelussa ja markkinointikanavien valinnassa. Kun markkinoinnin eri osa-alueet toimivat yhdessä, ne tukevat yrityksen kasvua ja myyntiä.

Koska digimarkkinointi on laaja kokonaisuus, on kehittämissuunnitelman yhtenä tärkeimpänä tavoitteena eri osa-alueiden priorisointi ja vaiheistaminen: mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ovat myynnin ja markkinoinnin esteenä sekä mitä tehdään vaiheittain esimerkiksi seuraavan vuoden aikana. Kehittämissuunnitelmaan sisältyy mm. seuraavia osa-alueita: 

 • Digimarkkinoinnin strategiset painopisteet
 • Liiketoimintaa tukevat markkinoinnin tavoitteet
 • Digimarkkinoinnin resursointi: käytössä olevat kanavat ja teknologiat
 • Markkinaymmärrys ja kilpailutilanne (kilpailijat, tarjonnan erottautumistekijät, tietoisuuden taso asiakaskohderyhmässä)
 • Kohderyhmät ja viestintä asiakkuuden eri vaiheissa
 • Verkkosivuston kehittäminen paremman löydettävyyden, seurannan ja myynnin näkökulmasta
 • Sosiaalinen media osana yrityksen markkinointia.

Kehittämissuunnitelma voi muotoutua ja työpajan sisällöt tarkentua yrityksen toimialan ja tarpeiden mukaan.

Ei tule onnistumaan, koska olemme niin kiireisiä

Jos markkinoinnin tavoitteita ei päätetä yhdessä, tulee kokonaisuudesta ”sillisalaatti”, jossa päätökset ja valinnat perustuvat ”mutuun” tai kovaäänisimmän henkilön mielipiteeseen. Koska usealla markkinoinnin tehtäviin kuuluvalla asialla on tulipalokiire, on markkinoinnin strategiatyössä hyvä määritellä myös rooleja ja vastuita sekä toimintamalli yhteiseen tekemiseen. Markkinoinnin työtä tehdään läpinäkyvämmäksi, josta kerrotaan muulle organisaatiolle.

Mitä tulee itse kehittämissuunnitelman toteuttamiseen, sen tukena käytetään verkkotyötilaa. Verkkotyötilassa on ennakkotehtävien lisäksi välitehtäviä sekä työpajan työskentely ja tulokset dokumentoidaan kaikkien nähtäville. Jokainen osallistuja voi työskennellä työpajojen lisäksi oman aikataulunsa mukaan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkotyötila on tietoturvallinen ja helppokäyttöinen. Käyttö edellyttää tietokonetta ja internet-yhteyttä eikä se vaadi erillistä rekisteröitymistä vaan osallistujille lähetetään henkilökohtainen kirjautumislinkki.

Mitä ennakko- ja välitehtävät sisältävät?

Ennakkotehtävien kautta hahmotetaan lähtötilannetta sekä käytössä olevia kanavia ja markkinoinnin resursseja. Tähän toivotaan vastausta kaikilta osallistujilta, koska markkinointia katsotaan usein oman työn kautta ja eri kanavat ja työtehtävät saattavat painottua eri tavalla.

Välitehtävät rakentuvat päivän teemojen mukaisesti ja niiden tarkoituksena on joko täydentää työpajan työskentelyä tai orientoida seuraavaan työpaja- ja/tai valmennuspäivään.

Emme osaa toteuttaa kehittämissuunnitelman toimenpiteitä

Jotta kehittämissuunnitelma ei jäisi PowerPoint-tiedostoksi, pitää tämä kokonaisuus sisällään valmennuspäiviä. Valmennuspäivien sisällöt tarkentuvat työn edetessä, mutta osallistujat voivat ilmoittaa koulutustarpeistaan jo ennakkotehtävien yhteydessä.

Valmennusteemoja voivat olla mm. verkkosivuston näkyvyyden kehittäminen, sosiaalisen median markkinointi, eri työkalut tai markkinoinnin mittaaminen ja raportointi (muita koulutusteemoja täällä). Markkinoinnin mittaamiseen tarvittavia asetuksia voidaan tehdä yhteistyössä valmennuksissa tai asiantuntijatyönä.

Yhteistyö voi jatkua myös kehittämissuunnitelman toteuttamisen jälkeen, jolloin Flumenian kokenut markkinoinnin osaaja hallinnoi digimarkkinoinnin kokonaisuutta tai toimii osana markkinointitiimiä tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin toteuttamiseen. Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Miten tämä kehittämissuunnitelma eroaa sosiaalisen median suunnitelmasta

Erinomainen kysymys! Teemme töitä digimarkkinoinnin kokonaisuuden parissa, joka on siis muutakin kuin yksittäiset sosiaalisen median kanavat. Jos haluat, että panostamme strategiatyössä sosiaalisen median tehokkaampaan hyödyntämiseen, on prosessi sama, mutta sisällöt vaihtuvat. Valmennukset keskittyvät valittujen kanavien ominaisuuksiin tai vaikka jo sisällöntuotantoon ja tulevien sisältöjen ajastamiseen. Sosiaalisen median suunnitelmaan kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

 • Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteet
 • Kohderyhmien määrittäminen
 • Viestinnän tyyli
 • Kanavavalinnat ja kanavien roolit
 • Some-markkinoinnin resursointi (vastuut ja osaamisalueet)
 • Sisältöjen ideointi ja sisältökalenteri
 • Sosiaalisen median vaikuttavuuden mittaaminen
 • Mainonnan tehokkuuden mittaaminen

Päivä 1 pitää sisällään katsauksen sosiaalisen median markkinointiin, jonka jälkeen työskennellään tavoitteiden ja mittareiden parissa. Päivä 2 pitää sisällään työskentelyä kohderyhmien profiloinnin ja sisältösuunnittelun parissa. Näin pystymme varmistamaan, että sosiaalisen median sisällöt vastaavat tavoiteltavan kohderyhmän tarpeisiin.

Valmentava toteutus tarkoittaa paikan päällä pidettävää työpajaa, jonne toivotaan osallistuvan henkilöitä, jotka voivat tehdä päätöksiä markkinoinnin suhteen. Osallistujamäärän mukaan, työpajoissa työskennellään ryhmissä tai pareittain.

Yhteisten työpajojen jälkeen sosiaalisen median suunnitelma muotoutuu asiantuntijatyönä lopulliseen muotoonsa. Se esitellään tiimille tai koko henkilöstölle. Siitä voidaan toteuttaa henkilöstölle jaettava tiivistetty versio.

Ei me oikeastaan tarvita valmennusta

Markkinoinnin osaaminen nousee usein esiin tutkimuksissa, joissa selvitetään markkinoinnin tilaa yrityksissä. On totta, että valmennus saattaa tuntua turhalta, mutta monessa tapauksessa jo varmuus asioiden ”oikeanlaisesta” tekemisestä auttaa askeleen eteenpäin.

Digimarkkinointiin on olemassa erinomaisia resursseja itseopiskeluun, mutta Flumenian valmennuksien tavoitteena on tarkastella asioita yrityksen lähtökohdista käsin, jolloin valmennuksista saa varmasti uusia työkaluja ja ideoita omaan tekemiseen.

 

Sivun alkuun


Mikä tämä Flumenia oikein on?

Flumenia on digimarkkinoinnin asiantuntijayritys, joka tarjoaa apua markkinoinnin strategiseen suunnitteluun sekä digimarkkinoinnin toteutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa strategian parissa työskentelyä, suunnitteluprojekteja, asiakkaiden markkinoinnin toteuttamista ”kädet savessa” sekä eri osa-alueiden koulutuksia.

Flumenia on syntynyt halusta auttaa yrityksiä, markkinoinnin tekijöitä ja uutta virtaa etsiviä yrittäjiä ja kehittäjiä. Haluamme olla edistämässä paremman markkinoinnin toteuttamista niin tekijänä kuin markkinoinnin valmentajana. Yrityksen nimi ei ole vain latinankielinen sana, joka kuulostaisi erikoiselta, vaan se on muodostunut sanasta flumen, joka tarkoittaa virtaa. Virralla on myös määritelmä “jatkuvana tapahtuva asia”, joka kuvastaa ajatusmaailmaamme markkinoinnin toteuttamiseen.

Flumenian perustaja Sanna Virtanen

Yritys on perustettu vuonna 2018, mutta yrityksen perustajalla Sanna Virtasella on taustaa digimarkkinoinnista on jo vuodesta 2007 lähtien. Ennen oman yrityksen perustamista, ammatillinen matka on pitänyt sisällään monipuolisesti markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tehtäviä mm. digimarkkinointi- ja viestintätoimistossa, kasvuyrityksessä ja kansainvälisessä yrityksessä. Sanna on toiminut eri rooleissa: koordinaattorina, suunnittelijana, asiantuntijana, kouluttajana, markkinointipäällikkönä, mutta ennen kaikkea digimarkkinoinnin kehittäjänä ja tekijänä. Sanna on tehnyt markkinointia kotimaassa ja kansainvälisesti. Asiakkainani on ollut eri kokoluokan yrityksiä, SaaS-firmoja, verkkokauppoja, oppilaitoksia ja matkailuyrityksiä. Osa Flumenian asiakastöistä näkyy täällä, mutta kerron mielelläni myös aiemmista asiakastöistäni ja tuloksista lisää.

Sannan tietoja voit tarkastella esittelysivulta tai LinkedIn-profiilista ja laittaa samalla verkostoitumiskutsua tulemaan 🙂

Millainen tiimi Flumenialla on?

Tiimimme on kahden Sannan tehotiimi, joka on parhaimmillaan kokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät strateginen osaaminen, luovat ideat, rohkeat toteutukset, myynnin edistäminen, sisältömarkkinointi ja tekninen osaaminen.

Yhteistyö pienen toimijan kanssa on sujuvaa, koska asiakas keskustelee toteuttajan kanssa ilman välikäsiä. Vaikka hallitsemme digimarkkinoinnin kokonaisuuden laajasti, emme kuitenkaan osaa kaikkea. Voimme hyödyntää verkostostamme löytyviä osaajia myös brändin uudistamiseen, verkkosivuston sekä markkinointimateriaalien toteuttamiseen.

Teemme yhteistyötä useiden toimijoiden ja asiakkaiden markkinointitiimien kanssa. Saamme uusia ideoita ja ajatuksia jatkuvasti asiakastöiden ja asiakkaiden kanssa työskentelystä 🙂

Miten resurssit riittävät?

Yhtenä apuna ovat erilaiset markkinoinnin työkalut, jotka auttavat tekemään asioita tehokkaammin. Markkinoinnin strategiatyöskentely ja valmennukset ovat usein joustavampia aikataulujen suhteen. Pystymme ottamaan tietyn määrän asiakkuuksia, jotta pystyn tekemään 100 % asiakkaan hyväksi. Emme tavoittele määrällisesti useita asiakkuuksia vaan tavoitteenamme on tehdä laadukasta markkinointia. Määrässä se tarkoittaa, että vähemmän on enemmän, jolloin asiakas saa parhaimman hyödyn kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä. Tähän pohjautuu myös jatkuvan markkinoinnin toimintamalli.

Mikä ero on digimarkkinointitoimistolla ja mainostoimistolla?

Lähtökohtanamme on asiakkaan tavoitteleman kohderyhmän vaivaton asiointi digitaalisissa kanavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinointi on paljon enemmän ”kädet savessa” hommaa kuin moni edes ymmärtää. Keskiössä on sinun asiakkaasi.

Selkein ero Flumenian toimintamallissa verrattuna perinteiseen ”mainostoimistoon” on se, että haluame olla mitattavan markkinoinnin ja kasvun kumppani. Se voi tarkoittaa jatkuvaa ulkoistettua markkinoinnin toteuttamista tai markkinointihenkilöstön osaamisen kasvattamista nykyaikaisen markkinoinnin toteuttamisesta. Se on yhteistä strategiatyötä, joka ohjaa mitattavan markkinoinnin jatkuvaan tekemiseen.

Emme tarjoa esimerkiksi brändisuunnittelua tai visuaalista suunnittelua, mutta teemme markkinointiin soveltuvia materiaaleja asiakkaan brändiohjeistuksen tai olemassa olevan materiaalin pohjalta. Emme tee verkkosivustoja tai videoprojekteja, mutta löydän puuttuviin osa-alueisiin erinomaiset tekijät. Voimme tarvittaessa toimia näiden kokonaisuuksien hankinnan vastaavana. Kun pohdit sopivaa yhteistyökumppania, tutustu yrityksen omiin kanaviin, verkkosivustoihin, referensseihin ja toteuttavan tiimin osaamiseen.

Miksi kannattaisi ulkoistaa?

Jatkuvan yhteistyön mallissa toimimme osana markkinointitiimiä tai vastaamme digimarkkinoinnin kokonaisuudesta ulkoistettuna asiantuntijana. Jos tiimistänne puuttuu osaamista digimarkkinoinnista, voi ulkoistaminen olla riskitön tapa lisätä tehoa markkinointiin. Tavoitteenamme on rakentaa valmiudet markkinoinnin osaajan palkkaamiseen. Eli tehty työ tuottaa kasvua, jolloin resursseja voidaan tulevaisuudessa lisätä.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että 🦄 yksisarvisia markkinoinnin osaajia on melko harvassa. Markkinoinnin tarpeen tunnistaminen ja osaamisen määrittely on äärimmäisen tärkeää, kun mietitään markkinoinnin tekijän palkkaamista tai työn ulkoistamista. Harvassa ovat osaajat, joilta löytyy raudanlujaa osaamista markkinoinnin kaikista osa-alueista. Ks. blogijulkaisu: Oletko koskaan miettinyt, minkälaista osaamista digimarkkinoinnin ammattilaisilta vaaditaan?

On tiettyjä asioita, joita mielestäni ei voi ulkoistaa. Ajatuksena helppo ”ulkoistan sosiaalisen median sisällöntuotannon” on omiaan tekemään yrityksen kanavista kasvottomia ja kylmiä. Sisällöntuotannon apuna voi olla ammattilainen, mutta en usko sen osalta sataprosenttiseen ulkoistamiseen.

Mainonnan työkalujen tehokas käyttö vaatii enemmän perehtymistä kuin ”mainosta julkaisua” -napin painalluksen. Kyllä, puhumme palveluntarjoajan näkökulmasta, mutta vuosien kokemus ja markkinointihenkilöstön resurssien rajallisuus muiden töiden ohella ovat mielipiteeni takana. Tehokkuus tulee mainonnan jatkuvasta tekemisestä ja testaamisesta, jolloin mainonnan hallinnan työkalut pystyvät luomaan tehokkaampia kohdennuksia perustuen dataan. Ei yksittäisistä kampanjoista.

Miten pysyt kärryillä eri työkalujen ja alan muutoksista?

Markkinoinnin toimintakenttä muuttuu jatkuvasti. Haluamme olla alallamme askeleen edellä, joten seuraamme eri asiantuntijoita kotimaassa ja maailmalla. Myös oma sisällöntuotanto, eli blogin kirjoittaminen, vaatii tutkimaan eri näkökulmia, muutoksia ja työkaluja melko perusteellisesti. Ja koska teemme digimarkkinointia päivittäin, huomaamme eri työkalujen muutokset nopeasti.

Flumenian yksi tärkeimmistä arvoista on osaaminen ja sitä myöten jatkuva kouluttautuminen. Pyrimme löytämään alan tapahtumia ja järjestämme tapahtumia myös itse. Viimeisimpänä perustaja-Sanna on vieraillut Marketing Festivaleilla ja vuonna 2019 syksyllä Spark-konferenssissa Kööpenhaminassa. Yhtenä tärkeimpänä kriteerinä tapahtuman valinnassa on sen ajankohtaisuus ja käytännönläheisyys. Useimmat tapahtumat järjestävät puheenvuorojen lisäksi työpajoja, joista saa oppia suoraan omaan asiakastyöhön.

Mielestämme yhtenä markkinointialan ”kirouksena” ovat erilaiset teknologiat. Kyllä! Vaikka niitä itse käytämme päivittäin. Niiden tarkoituksena on kehittää toimintaa, mutta monessa kohtaa teknologia jää käyttämättä, koska organisaation toimintamallit eivät taivu prosessien muuttamiseen. Tässä alan hypetyksessä on syytä tarkastella asioita oman toiminnan näkökulmasta ja siitä, ovatko markkinoinnin perusasiat mallillaan, jotta kehittämistä ja kehittymistä voi tapahtua.

 

Sivun alkuun


Hinta

Miten paljon se markkinointi maksaa?

Tämä on varmasti mielenkiintoisin kohta 🙂 Meillä ei ole kaikkiin palveluihin ”listahintoja”, koska lopulliseen hintaan vaikuttavat aina valittu valmennus tai työn sisältö.  Alla olevat hinnat ovat hinta-arvioita. Digimarkkinoinnin sparrauksen hinnoittelut näet täältä.

Koulutukset ja valmennukset

Alla olevat hinnat ovat hinta-arvioita, ja lopulliseen hintaan vaikuttavat valittu aihe, ryhmän osaamistaso ja ryhmän koko. Liikumme ympäri Suomen, ja luonnollisesti Keski-Suomen ulkopuolelle matkustettaessa aikaa kuluu enemmän ja hinta hieman nousee. Tähän lisään päälle matkakulut. Kulkuvälineenä suosin junaa.

Esimerkki puolen päivän valmennus, 4 h, yksittäisestä työkalusta, digimarkkinoinnin tai sosiaalisen median perusteista, lopulliseen hintaan vaikuttaa valittu sisältö.

 • 800 € (+ alv), Jyväskylä tai Jyväskylästä alle 100 km, hintaan lisätään matkakulut.
 • 1000 € (+ alv), Jyväskylästä +100-250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.
 • 1200 € (+ alv), Jyväskylästä +250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.

Esimerkki koko päivän valmennus, 7 h, yksittäisestä työkalusta, digimarkkinoinnin tai sosiaalisen median perusteista, lopulliseen hintaan vaikuttaa valittu sisältö.

 • 1 350 € (+ alv), Jyväskylä tai Jyväskylästä alle 100 km, hintaan lisätään matkakulut.
 • 1 550 € (+ alv), Jyväskylästä +100-250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.
 • 1 650 € (+ alv), Jyväskylästä +250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.

Esimerkki: työpaja digimarkkinoinnista, (paikan päällä 7 h) sekä ennakkotyöskentelyä verkkotyötilan välityksellä. Tässä kokonaisuus sisältää mm. työskentelyä markkinoinnin suunnittelun parissa ja/tai  työkalujen käyttökoulutusta. Se suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaisesti ja lopulliseen hintaan vaikuttaa valittu sisältö. Yritys saa käyttöönsä yhteenvedon työpajasta (esim. kehittämiskohteet, yhteenveto tai materiaalit työkalun käyttöön).

 • 1 650 € (+ alv), Jyväskylä tai Jyväskylästä alle 100 km, hintaan lisätään matkakulut.
 • 1 950 € (+ alv), Jyväskylästä +100-250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.
 • 2 150 € (+ alv), Jyväskylästä +250 km, hintaan lisätään majoitus- ja matkakulut.


Ulkoistettu markkinoinnin osaaja

Flumenia on valintasi silloin kun haluat kehittää digimarkkinointiasi pitkäjänteisesti. Tuloksia syntyy vain harvoin yksittäisillä teoilla. Flumenian kokenut ammattilaistiimi hallinnoi digimarkkinoinnin kokonaisuutta, toimii osana markkinointitiimiä tai markkinoinnin tekijän työparina tuoden uusia ideoita ja näkemyksiä markkinoinnin toteuttamiseen. Valitsemme yhteistyössä kehittämiskohteet ja toimenpiteet ja saadut tulokset raportoidaan kuukausittain.

Jatkuvan yhteistyön mallissa digitaalisen markkinoinnin ammattilainen suunnittelee ja toteuttaa kuukausittain määriteltävät toimenpiteet yhdessä tai valmentaa markkinoinnin tekijää sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saat käyttöösi kokeneen asiantuntijan, sekä liiketoiminnan tavoitteita tukevaa ja mitattavaa digimarkkinointia. Tämä sopii myös oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Kun tarvitset:

 • Lisäkäsiä tulokselliseen markkinointiin:  hinta alk. 1 450 € / kk (+ alv)
 • Markkinoinnin asiantuntijan valmentamaan ja toteuttamaan: hinta alk. 2 400 € / kk (+ alv)
 • Ulkoistetun markkinointiosaajan hoitamaan kokonaisuutta: (sis. Markkinoinnin kehittämissuunnitelman) hinta alk. 3200 € / kk (+ alv)

Kuukausihinnoittelu perustuu suunnitelmaan, jossa joka kuukausi valitaan kehittämiskohde tai markkinoinnin toteuteustyö. Kysy lisää sanna@flumenia.fi.

Markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Markkinoinnin kehittämissuunnitelman hinta on alk. 5000 € (+ alv). Hintaan vaikuttavat yrityksen lähtötilanne ja koko.

Juttelen mielelläni tarpeistasi ja siihen sopivista palveluista.  Voit ottaa yhteyttä ja otetaan palaveri videolla tai kahvin kera 🙂 Se ei sido sinua tilaamaan palvelua.

Mikä siinä maksaa kun muilta saa saman homman parilla sadalla?

Tässä kohtaa emme lähde sen kummemmin analysoimaan muiden hinnoittelua ja toimintamallia. Flumenia toimii periaatteella, että toteutustyöhön panostetaan ja sen kehittämiseen käytetään aikaa. Se ei tarkoita sitä, että kampanja pyörii itsekseen ja saat kerran kuussa raportin, vaan seuraamme ja muokkaamme sitä sopimuksen mukaisesti. Teemme kehitysehdotuksia ja tuotamme tietoa kasvavan asiakasymmärryksen tueksi.

Lähtökohtana ovat tulokset. Ei se, että saat yhden kampanjan valitussa kanavassa, joka sisältää 1 kohderyhmän ja 2 mainosversiota. Ennen kuin toteutus käynnistyy, varmistamme, että voimme seurata markkinoinnin aikaansaamia tuloksia.

Arvostamme myös vuosien myötä kertynyttä kokemusta, osaamista ja näkemystä (sekä lukemattomien vapaa-ajan tuntien käyttämistä uuden opiskeluun), joten työmme hinta on eri kuin vasta-aloittaneella markkinoinnin tekijällä.

Miten paljon se maksullinen näkyvyys kustantaa?

Kun käytämme markkinoinnissa maksullisia kanavia, perustuu näiden käyttö yhteisesti sovittuun budjettiin. Emme pysty lopullista ”klikkaushintaa” sanomaan etukäteen tai lupaamaan XXX verran näyttöjä. Koska olemme yhdessä määritelleet tavoitteet, teemme budjettiin ehdotuksen, jolla on realistinen mahdollisuus täyttyä annetun budjetin raameissa. Lue lisää esimerkiksi Facebook-mainonnan hinnoittelusta.

 

Sivun alkuun


Markkinoinnin toteutus

Mitä jatkuva toimintamalli tarkoittaa?

Emme usko siihen, että yhteistyön onnistumista määrittelee vuoden määräaikainen sopimus, vaan jatkuvan yhteistyön lähtökohtana ovat yhdessä määritellyt realistiset tavoitteet. Kampanjoinnissa tämä tarkoittaa, että tuloksia ja markkinoinnin vaikutuksia on vaikea todentaa parin viikon tekemisellä Sen sijaan suosittelemme, että yhteinen tekeminen ja jatkuva yhteistyö kestää vähintään 4–6 kuukautta. Jatkuvan markkinoinnin toimintamalli pitää sisällään minimissään digimarkkinoinnin suunnittelun, mutta strategiatyö on hyvin suositeltava yhteistyön alkuun.

Flumenia toimii avoimesti ja asiakkaalla on aina pääsy mainonnan työkaluihin ja raportteihin. Autamme samalla ymmärtämään digimarkkinoinnin tunnuslukuja ja perusteita.

Olen kiinnostunut sosiaalisen median mainonnan tai Google-mainonnan ulkoistamisesta

Hienoa! Olet tullut oikeaan paikkaan. Meidän erityisosaamista on nimenomaan sosiaalisen median mainonnan hallinta ja toteutus. Taustalla on vuosien kokemus siitä hetkestä lähtien, kun mainonnan työkalut ovat Facebookissa tulleet käyttöön. Lisäksi teemme Google Ads-mainontaa ja mainontaa monissa muissa kanavissa, mutta sehän ei ole se pääjuttu. Vaan se, että onko tämä valittu kanava soveltuva juuri sinun yrityksesi toiminnalle.

Yhteistyössä pyrimme kuitenkin yksittäisen kanavan/kampanjoinnin sijaan siihen, että varmistamme asiakkaan saumattoman kokemuksen digitaalisissa kanavissa. Harvemmin tämä onnistuu kampanjoimalla muutaman viikon ajan yhdessä kanavassa, mutta se voi olla yhteistyömme startti. Kokonaisvaltaisemmasta tekemisestä hyödymme molemmat.

Haluan vain yhden Facebook-kampanjan kahdeksi viikoksi. Onnistuuko se?

Sitä kannattaa kysyä, koska toteutus riippuu sen hetkisestä työtilanteesta. Markkinoinnin tekemisen lähtökohtana ovat tulokset, ja ”sydämemme itkee verta” tilanteessa, jossa emme voi todentaa mainonnan aikaansaamia tuloksia (ks. kohta ”Minulle riittää näkyvyys, koska minulle ei ole käytössä verkkokauppaa”). Tämä tarkoittaa sitä, että alkuun voi tarvita asiantuntijatyötä seurannan asetuksien kanssa, jolloin parin viikon kampanjoinnin toteuttaminen on työlästä.

Tässä kohtaa joku voisi torua yrittäjää huonosta bisnesajattelusta, mutta ykkösprioriteettimme on laatu ja tulokset, joita harvemmin saadaan kahden viikon pyräyksellä ja ilman mittaamista (Taustaa löydät tähän esimerkiksi blogijulkaisusta liittyen Facebook-mainonnan hintaan).

Miten tämä homma etenee?

Jos haluat panostaa markkinointiin, vaatii se jatkuvaa työtä ja testaamista. Kampanjakokonaisuuksien yhteydessä suosittelemme minimissään 4–6 kuukauden yhteistyötä, jotta tuloksia voidaan todentaa. (Esimerkiksi Facebook-mainonnan todelliset tulokset voidaan raportoida vasta 28 päivää kampanjan päättymisen jälkeen.) Yhteistyömme etenee tyypillisesti tähän malliin:

Lähtötilanne ja suunnittelu: Kampanjan suunnitteluvaiheessa teemme sinulle ehdotuksen ja mietimme kokonaisuuden tavoitteita. Kampanjasuunnitelman pohjalta alkaa asiantuntijatyö, joka voi sisältää seuraavia osa-alueita:

Seuranta ja ylläpito-oikeudet kuntoon: Ensin varmistamme, että pystymme seuraamaan markkinoinnin tuloksellisuutta. Tässä esimerkki siitä, mitä toiminnallisuuksien ja tuloksellisuuden seuranta käytännössä voi tarkoittaa (ks. kohta ”Minulle riittää näkyvyys, koska minulla ei ole käytössä ei ole verkkokauppaa”):

 • Ylläpito-oikeudet eri järjestelmiin: Google Analytics, GTM (jos käytössä), ylläpito-oikeudet sosiaalisen median kanaviin.
 • Tarvittaessa perustamme mainostilit asiakkaan käyttöön (Huom! Mainostilit luodaan niin, että ne ovat asiakkaan omistuksessa! Mainonnan aikaansaamat raportit ja data ovat sinun käytettävissäsi jatkossa, vaikka yhteistyömme päättyisi.)
 • Google Analytics -seurannan asetukset: Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen ja seurannan lisääminen, verkkokaupan seuranta, tarvittaessa eri näkymät (”Raakadata” eli alkuperäinen näkymä, testinäkymä, näkymä, jossa suodatamme pois yrityksen oman liikenteen, tunnetun ”roskaliikenteen”, yleisötiedot käyttöön).
 • Muut tarvittavat järjestelmät: Google Search Console, Google Tag Manager.
 • Mainonnan tuloksien seuranta: Seurantapikselin asennus (esim. Facebook-pikseli) ja konversioseurannan asetukset.

Kampanjan hyväksyminen ja kehittäminen: Kampanja käynnistyy hyväksymisen jälkeen, ja sen pohjalta rakennamme tarvittaessa yhteenvetonäkymän kampanjan seurantaa varten. Saat väliaikatietoa kampanjan etenemisestä ja muutosehdotuksista. Tavoitteena on, että yhteistyömme myötä tunnemme toimintamallit, jolloin jokaista muutosta ei tarvitse hyväksyttää (esimerkiksi mainoksien sisältöjen muokkaukset). Ja ammattilainen tietää, mitä muutoksia kannattaa tehdä. Saat joka kuukausi raportin, joka kertoo kampanjan aikaansaamat tulokset ja taustatietoa kohderyhmien toiminnoista.

Jatkuva kehittäminen tuo tuloksia: 

Käytämme työssämme eri työkaluja, joilla voimme testata helposti useita mainosvariaatioita (esimerkiksi toimivimmat kuvat, tekstit ja näiden variaatiot), toimivimpia kohderyhmiä (demografiset tiedot, ikä, sukupuoli, sijainti) ja edistyneitä kohderyhmiä (uudelleenmarkkinointi toiminnallisuuksiin perustuen, kaksoisolentokohderyhmät). Jatkuvan työn ja mainonnan työkalujen etuna on se, että muutoksia voi tehdä nopeasti.

Miksi ei voi vain tehdä niin kuin ennenkin?

Nykyaikaisen markkinoinnin ”pelimerkit” eroavat todella paljon siitä ajasta, kun lehtimainos oli helppo ratkaisu markkinoinnin toimenpiteisiin. Nykyiset työkalut mahdollistavat testaamisen, joka mahdollistaa jatkuvan kehittämisen.

On vaikea sanoa etukäteen, mikä toimii. Se voi kuulostaa raskaalta tekemiseltä, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Markkinoinnin seurantatyökalut antavat myös tietoa asiakkaiden käyttötottumuksista, joten markkinoinnin tavoitteena on luoda ja varmistaa parempia asiakaskokemuksia.

Minulle sanottiin, että kun teen [täytä tähän kanava tai toimenpide] niin saan lisää asiakkaita

Mikään kanava tai teknologia ei automaattisesti tuo lisää asiakkaita. On olemassa verkkokauppoja, joiden tuotteella on kysyntää, mutta ei liikaa kilpailua. Tämän kohdalla voisin sanoa, että hyvin toteutetulla Google Adsin ja FB-mainonnan yhdistelmällä myynti kasvaa. On vastaavasti toimijoita, joilla Google Ads -mainonta ei toimi, koska tuote on uniikki tai uusi innovaatio, jolle ei hakukoneessa ole kysyntää. Silloin valinnat markkinointiin ovat erilaiset.

Mutta muuten markkinoinnin alan asioiden/kanavien/toimenpiteiden yleistäminen on mielestämme harhaanjohtavaa. Jokainen yritys on erilainen ja asiakaskohderyhmät arvostavat erilaisia asioita. Valinnat tulee tehdä sen hetkisen lähtötilanteen mukaisesti, jotta asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä.

Missä kanavassa minun kannattaa olla?

En osaa sanoa varmaksi. Yritykselle X Facebook voi olla paras, kun taas yritykselle Y voisi Instagram toimia paremmin. Kanavavalinnat perustuvat strategiaan, ja sen pohjalta valitaan yrityksen strategiaan sopiva lähestymistapa ja oikeat työkalut. Jos yrityksellä ei ole valmiuksia jatkuvaan sisällöntuotantoon, on aivan turha perustaa tiliä jokaiseen somekanavaan.

Markkinointiin on erilaisia lähestymistapoja, kuten inboundia, kasvumarkkinointia, Growth Hackingia, markkinoinnin automatiikkaa, sosiaalisen median markkinointia, sisältömarkkinointia tai Google-mainontaa. Nämä kaikki lähestymistavat painottavat erilaisia asioita, joten se, mitä yrityksesi tarvitsee, ei ole ihan yksiselitteinen juttu. On yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan verkon välityksellä, ja vastaavasti yrityksiä, jotka eivät välttämättä tavoita omia kohderyhmiään suosituimmissa sosiaalisen median kanavissa. Silloin markkinoinnin lähestymistapa on hyvin erilainen.

Markkinointia ajatellaan usein kanavalähtöisesti, jolloin läsnäolo sosiaalisen median eri kanavissa vaatii isoa roolia ja asiakkaalle relevantin sisällön merkitys jää vähälle huomiolle. Käytän alla olevaa kuvaa markkinoinnin suunnittelun tukena ja asiakasyrityksen lähtötilanteen kartoittajana.

Löytyykö yritykseltä sisältöä tuotetiedon lisäksi uuden asiakkaan tavoittamiseen ja kiinnostuksen herättämiseen, vertailutietoa tai kilpailuetuja päätöksen tueksi tai muiden asiakkaiden kertomia kokemuksia suosittelun tueksi? Aiheesta voit lukea lisää tästä. 

Minulle riittää näkyvyys, koska minulla ei ole verkkokauppaa

Tuloksellinen markkinointi ei vaadi sitä, että yrityksellä on käytössään verkkokauppa. Jos verkkokauppaa ei ole, ajatellaan usein, että verkkosivuston kävijämäärän mittaaminen on riittävää ja sen kasvun myötä voidaan todeta markkinoinnin onnistuneen. On olemassa markkinointikanavia, joissa maksullisten toimenpiteiden avulla saadaan näkyvyyttä ja liikennettä, mutta se ei kerro markkinoinnin onnistumisesta vielä mitään. (Lue lisää markkinoinnin mittaamisesta).

Alla on esimerkkejä verkkosivustokokonaisuuksista, joissa voidaan seurata ja mitata hyvinkin erilaisia toiminnallisuuksia, jotka ovat osa liiketoiminnan kokonaisuutta. Millaisia eri vaiheita tunnistamme asiakkaiden ostamisen näkökulmasta?

 • Verkkokauppa – ”selkeä” ostoprosessi, mitattava (Huom! Miten rakennat ”kivijalkamyymälästä” tutun viestinnän, joka vastaa myös mainonnan sisällöissä asiakkaita usein askarruttaviin kysymyksiin pelkän tuotemarkkinoinnin sijaan?)
 • SaaS (Software as a Service) ja erilaiset verkkomateriaalien myynti- ja markkinointisivustot (esim. valmennukset ja kurssit), joissa on tunnistettavissa asiakkaan eri vaiheita (verkkosivuston vierailu, yhteystiedot esim. ladattavan sisällön parista, trialin avaaminen, demon varaaminen, automatiikka tukemassa asiakkaan polkua, markkinoinnin ja myynnin yhteistyö ja/tai tilausprosessi suoraan verkkosivuston kautta)
 • Asiantuntijapalveluiden myynti – Sisältömarkkinointi ja markkinoinnin automatiikka (asiakkuuden määritelmät esim. Lead, MQL, SQL, Customer)
 • Sivusto, jonka tavoitteena on esimerkiksi tilauksen tai varauksen tekeminen, haun jättäminen – verkkosivusto, jossa tavoitteena asiakkaan tekemä toiminnallisuus
 • Verkkosivusto, jossa ei ole suoraan myyntiä tai mitattavia toiminnallisuuksia, mutta erilaisia sisältöjä (mittareina voivat olla sisältöjen kuluttaminen, blogin lukeminen, videoiden katselut, ohjautuminen verkkosivustolla/verkkosivustolta ulos, esim. portaalit/yhteismarkkinointi, uutiskirjeen tilaus, mailto: osoitteen klikkaus).

Minulla on erilaisia exceleitä täynnä sähköpostiosoitteita. Voinko laittaa heille suoraan viestiä?

Markkinoinnissa on hyvä tuntea asiakastietojen keräämiseen ja tallentamiseen liittyvät erilaiset lakipykälät (esimerkiksi GDPR). Tässä kysymyksessä on mielestäni yksi klassisin ”virhe” markkinoinnissa: on kerätty listoja ja saatu listoja, joiden alkuperää ei kukaan tiedä. Tässä tapauksessa käy usein niin, ettei asiakas ole halunnut viestintää, mutta yritys näkee markkinointimahdollisuuden, joka voi kääntyä yrityksen mainetta vastaan. Sähköpostimarkkinointi ja spämmääminen ovat kaksi eri asiaa. Myös useat sähköpostimarkkinointiin tarkoitetut järjestelmät kieltävät ostorekisterien tai muualta hankittujen rekisterien käytön. Älä siis käytä väärin hallussasi olevaa asiakastietoa vaan selvitä ensin asiakashallintaan ja rekistereiden käyttämiseen liittyvät lakipykälät. 

Mitä CPC ja CPM tarkoittavat?

Nämä ovat markkinoinnin raportoinnin termejä, joita on hyvä ymmärtää, olet sitten ostamassa ulkopuoliselta tekijältä tai teet itse. Olen koonnut tätä varten kattavan digimarkkinoinnin sanaston, joka sisältää yli 100 markkinoinnin alan termiä. Jos joku mielestäsi puuttuu, vinkkaa minulle 🙂

 

Sivun alkuun


Tämä lista täydentyy, mutta epäselvissä tilanteissa, ota yhteyttä  🙂